Splošni pogoji

in navodila za najemnike plovil

1. Splošno

S plačilom ponudbe ali računa ene izmed storitev, ki so objavljene na spletnem mestu GREMOJADRAT.SI, stopite v pogodbeno razmerje in predstavljajo za Vas in nas pravno obvezo, zato Vas prosimo, da si splošne pogoje in navodila za najemnike plovil natančno preberete.

2. Rezervacije in plačilo

Najem plovila ali navtičnih storitev lahko opravite po telefonu ali e-pošti. Na osnovi naše ponudbe izstavimo potencialnemu NAJEMNIKU »opcijo«, kar pomeni, da ima NAJEMNIK čas za odločitev in potrditev rezervacije do največ 5 dni, če le-to ni drugače določeno v ponudbi, iz LAST MINUTE ponudbe pa le 1-2 dni.

Za potrditev rezervacije potrebujemo podatke za predračun in sicer: ime in priimek / podjetje plačnika, ulico, kraj, telefonsko številko, ID za DDV, ime in priimek SKIPPERJA, številko dovoljenja za upravljanje s plovilom, datum in kraj izdaje ter številko VHF GMDSS. Rezervacija je potrjena ob plačilu 50% vrednosti po predračunu, preostali del vrednosti pa se poravna najkasneje mesec dni pred datumom najema plovila ali navtične storitve. V primeru LAST MINUTE najema (v časovnem obdobju manj kot mesec dni do najema) je potrebno poravnati 100% zneseka predračuna.

Po prejemu celotnega plačila prejme NAJEMNIK potrdilo o prevzemu plovila - »Voucher« oz. »Boarding Pass« s katerim prevzame plovilo pri ČARTERISTU.

3. Cena najema

Cena najema vključuje uporabo opremljenega plovila in zavarovanje plovila. V ceno najema ni vključeno gorivo ter druge posebne storitve, stroški marine in priveza v tujih marinah med najemom. Zavarovanje ne vključuje nezgod oseb na plovilu, nastalo škodo na stvareh prinesenih na plovilo in škodo, ki je povzročena pri nepravilni uporabi ali izgubi opreme na plovilu.

LAST MINUTE popust za najem plovila velja le za tedenski termin (sobota-sobota) in ne za WEEKEND najem!

4. Varščina

Pred prevzemom plovila najemnik plača varščino (kavcijo) z gotovino ali kreditno kartico v znesku, ki je določen v ceniku ČARTERISTA ali ponudbi. Varščina se v celotnem znesku vrne NAJEMNIKU, v kolikor je plovilo pravočasno vrnjeno, je nepoškodovano in s polnim rezervoarjem goriva. V kolikor je bilo plovilo najeto s skipperjem, je najemnik vseeno dolžan pustiti varščino, ki pa ne pokriva stroškov nastalih zaradi skipperjeve nepazljivosti ter slabega upravljanja plovila in opreme.

5. Podaljšanje najema

V kolikor želi NAJEMNIK podaljšati čas najema, mora pravočasno vzpostaviti stik s ČARTERISTOM, kjer je prevzel plovilo in pridobiti soglasje za podaljšanje ter se dogovoriti za dodatne stroške ter čas vrnitve plovila.

6. Odstop od najema

Če zaradi kakršnegakoli vzroka NAJEMNIK in njegova posadka odstopi od najema po prevzemu plovila, GREMOJADRAT.SI zadrži celotno vsoto najema in bremeni NAJEMNIKA za vse stroške, ki lahko nastanejo zaradi odstopa od najema.

V kolikor NAJEMNIK odstopi od najema oz. navtične storitve:

  • a) več kot 2 (dva) meseca pred začetkom najema, GREMOJADRAT.SI zadrži 30% vrednosti najema,
  • b) manj kot 2 (dva) meseca pred začetkom najema, GREMOJADRAT.SI zadrži 50% vrednosti najema,
  • c) v manj kot 30 (tridesetih) dneh pa GREMOJADRAT.SI zadrži 100% zneska najema.

Neplačilo ali neplačilo na valuto katerekoli od storitev šteje kot odstop od najema.

7. Poškodbe plovila

O vseh poškodbah, mora NAJEMNIK nemudoma obvestiti ČARTERISTA, ki bo NAJEMNIKU posredoval informacije o načinu izvršitve potrebnih del in/ali zamenjave opreme. Nepooblaščeni popravki in zamenjava delov opreme bodo opravljeni na strošek NAJEMNIKA.

8. Odgovornost čarterista

Če zaradi kakršnegakoli razloga, brez odgovornosti NAJEMNIKA plovilo ne more biti uporabljano, lahko NAJEMNIK zaprosi ČARTERISTA za delno povračilo vplačanih sredstev za tiste dni, ko ni uporabljal plovila. ČARTERIST mora zagotoviti nadomestno plovilo podobnih ali boljših karakteristik za isto ceno najema.

9. Vrnitev plovila

NAJEMNIK se obvezuje, da bo lastniku vrnil plovilo na dogovorjeno mesto in v dogovorjenem času, nepoškodovano ter s polnim rezervoarjem goriva. V kolikor najemnik ne vrne plovila na dogovorjeno mesto in pravočasno, bo ČARTERISTU plačal za vsak zamujeni dan v višini zneska, določenega v ČARTERJEVIH splošnih pogojih najema plovila. Stroške za izgubljene ali poškodovane dele plovila ali opreme zaradi nepazljivosti ali slabega ravnanja s strani NAJEMNIKA in njegove posadke krije NAJEMNIK sam, ČARTERIST pa bo to vsoto odštel od varščine.

10. Zavarovanje

Plovilo, oprema in posadka so zavarovani za vse primere škode in izgubo nad franšizo, ki je odvisna od najetega plovila. Plovilo in njegov voditelj - SKIPPER sta zavarovana proti odgovornosti za škodo povzročeno tretji osebi. Vsa škoda in/ali izguba pokrita z zavarovanjem mora biti prijavljena ČARTERJU takoj po nastanku.

11. Odgovornost NAJEMNIKA

NAJEMNIK se obvezuje:

  • a) da bo z najetim plovilom in njegovo pripadajočo opremo vestno in skrbno ravnal;
  • b) da bo plovilo uporabljal samo na območju teritorialnih voda in dosledno spoštoval predpise o plovbi,
  • c) da bo plovilo uporabljal le za dopustniške namene, ne sme je posojati tretjim osebam ali uporabljati za pridobitniške namene. Na plovilu so lahko le osebe, ki so vnesene v spisek posadke,
  • d) da s plovilom ne bo sodeloval na regatah (razen po posebnem dogovoru),
  • e) da s plovilom ne bo vlačil drugih plovil, razen v primeru skrajne sile.

Za NAJEMNIKOVA dejanja in/ali nepazljivost, zaradi katere je lahko ČARTERIST odgovoren tretji osebi, in katera ni pokrita z zavarovanjem, se NAJEMNIK obvezuje, da bo plačal ČARTERISTU vse materialne in pravne stroške, kateri bi lahko nastali kot posledica takšnega dela in /ali nepazljivosti. V primeru izginotja plovila, nezmožnosti plovbe, zaplembe plovila ali prepovedi plovbe s strani pooblaščenih ali drugih oseb, se NAJEMNIK obvezuje, da bo o tem obvestil ČARTER. Poškodbe podvodnega dela plovila, povzročene zaradi najemnikove nepazljivosti in slabega ravnanja, bodo pregledane in popravljene na stroške NAJEMNIKA.

12. Izgubljeno premoženje

ČARTERIST ni odgovoren za izgubo in/ali poškodbe NAJEMNIKOVEGA ali tujega premoženja odloženega in/ali shranjenega na plovilu.

13. Pripombe in pritožbe

Reševale se bodo samo pripombe in pritožbe zapisane v pisni obliki, podpisane od ČARTERISTA in NAJEMNIKA v času vrnitve plovila. V primeru nesporazuma ali spora med NAJEMNIKOM, GREMOJADRAT.SI in ČARTERISTOM se išče sporazumna rešitev. Za reševanje sporov med NAJEMNIKOM in GREMOJADRAT.SI je pristojno Okrajno sodišče, za reševanje sporov med NAJEMNIKOM in ČARTERISTOM pa je pristojno sodišče ČARTERISTA.